คอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล Kindergarten

สร้างพื้นฐานทางภาษาตั้งแต่เด็ก
เรียนง่าย ได้ทักษะติดตัวตลอดชีวิต

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

Chimps Academy เปิดสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล สำหรับเด็ก ๆ ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเด็กต่างชาติ ผ่านการเรียนการสอนที่สนุกสนานโดยคุณครูเจ้าของภาษา (Native Speakers) ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน ปูพื้นฐานแน่นให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยสำเนียงที่เป็นธรรมชาติ เก่งภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก 

 

 

เพราะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคือช่วงวัยอนุบาล ซึ่งเด็กในวัยนี้ควรได้รับการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การพูด และในเรื่องของคำศัพท์ต่าง ๆ เบื้องต้น ที่จะเป็นเหมือนการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี ให้เด็ก ๆ คิดเป็นภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา ไม่ใช่การเรียนรู้แบบท่องจำ

 

 

โดยในช่วงวัยนี้เราขอแนะนำเป็นคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลในระดับ Beginner 1-4 จากหลักสูตรที่มีทั้งหมด 12 Levels ที่เด็ก ๆ จะได้ทำการทดสอบเพื่อวัดผลพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ให้ได้เริ่มเรียนรู้ในระดับที่เหมาะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน Levels หรือระดับที่แตกต่างกันไปตามพื้นฐานการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

4 ระดับที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาล

pic-27

Beginner 1

เป็นระดับแรกของคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล ซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการฝึกฝนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ที่จะเน้นการปูพื้นฐานให้เด็ก ๆ สามารถ ‘คิดเป็นภาษาอังกฤษ’ ได้แบบเด็กต่างชาติ (Native Speakers) ด้วยการเรียนรู้อย่างถูกวิธีกับคุณครูเจ้าของภาษา 


โดยจะเป็นการสร้างความคุ้นชินในการใช้ภาษา ให้เด็ก ๆ มีความคุ้นเคย จากการเริ่มเรียนรู้การออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) และกล้าที่จะสื่อสารมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นก้าวแรกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับเด็กเล็ก

✔ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

✔ ได้เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการเชื่อมหน่วยเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) โดยเริ่มด้วยการออกเสียงอักษรและสระสั้น

✔ ได้ทำความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในเรื่องของการฟัง

✔ ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

✔ ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนผ่านรูปภาพและกิจกรรมที่สนุกสนาน

Beginner 2

ระดับที่ 2 นี้เป็นระดับของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลที่เข้าสู่การเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น หลังจากเด็ก ๆ ที่ได้เริ่มมีความคุ้นชินและมีความเข้าใจในการฟัง และการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ (Phonics) และรู้จักกับคำศัพท์โดยทั่วไปมาบ้างแล้ว


โดยคุณครูเจ้าของภาษาจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สำเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้อง จากการสร้างทักษะสำคัญตั้งแต่พื้นฐาน ไม่เน้นการท่องจำแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็ก ๆ ในห้องเรียนทั่วไป

✔ ได้เรียนรู้การออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) โดยเริ่มต้นออกเสียงผสมพยัญชนะ 

✔ ได้เรียนรู้ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษและโครงสร้างประโยคพื้นฐาน

✔ ได้ปรับปรุงภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลในเรื่องของการออกเสียงให้ถูกต้องและมีสำเนียงแบบเจ้าของภาษา

✔ ได้เรียนรู้ทักษะการอ่าน ประโยคพื้นฐานสั้น ๆ

✔ ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

สำหรับระดับที่ 3 ของหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล จาก Chimps Academy นี้เหมาะสำหรับเด็กที่มีความคุ้นเคยและมีพื้นฐานในการสนทนาภาษาอังกฤษ เนื่องจากเด็ก ๆ จะได้เริ่มต้นเรียนรู้ถึงการนำภาษาอังกฤษไปใช้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น


โดยในระดับที่ 3 นี้จะเน้นไปที่การเพิ่มคลังคำศัพท์ให้เพียงพอต่อการนำมาใช้ในการสนทนาและให้เด็ก ๆ ได้ทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของการใช้ภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา ให้สามารถฟังและสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น

✔ ได้เรียนรู้การเขียนและการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) โดยเริ่มต้นออกเสียงสระทั้งเสียงสั้นและเสียงยาว

✔ ได้เรียนรู้โครงสร้างการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแบบเจ้าของภาษา

✔ ได้พัฒนาคำศัพท์ให้เพียงพอต่อการสนทนาเบื้องต้น

✔ ได้พัฒนาทักษะการอ่านในลักษณะของย่อหน้าเรื่องสั้น

✔ ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป 

Beginner 4

ในระดับที่ 4 นั้น เป็นระดับของหลักสูตรคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ สามารถฟังและเข้าใจบทสนทนา เพื่อตีความและสามารถสื่อสารโต้ตอบกลับไปได้อย่างมั่นใจ ลื่นไหล และถูกต้องตามโครงสร้างในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่สถานการณ์พื้นฐานเท่านั้น 


โดยระดับที่ 4 นี้จะเป็นการเน้นให้เด็ก ๆ สามารถเรียบเรียงโครงสร้างของประโยคได้ดีมากยิ่งขึ้น และยังเป็นระดับที่เด็ก ๆ จะได้เพิ่มคลังคำศัพท์ รู้ถึงการสะกดคำขั้นพื้นฐาน และเริ่มต้นเรียนรู้ไวยากรณ์ (Grammar) ในภาษาอังกฤษอีกด้วย

✔ ได้เรียนรู้การเขียนและการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) ในภาพรวม

✔ ได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ในส่วนของ Be-Verbs – Positive, Negative, & Questions 

✔ ได้พัฒนาการเรียบเรียงโครงสร้างประโยค

✔ ช่วยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน

✔ ได้พัฒนาทักษะทางด้านการฟังให้เข้าใจบทสนทนามากยิ่งขึ้น 

✔ ได้เรียนรู้คำศัพท์และเสริมด้วยการสะกดคำขั้นพื้นฐาน

h-20

“ทดสอบวัดผลพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ”
เพื่อเรียนรู้ตามระดับพื้นฐานของตัวผู้เรียน

เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษสําหรับอนุบาลของเด็กๆ ประสบความสำเร็จมากที่สุด Chimps Academy จึงได้มีการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ทุกคนสามารถเข้ามาทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ซึ่งเมื่อทดสอบวัดผลพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว เราจะมีการให้คำปรึกษาและวางแผนแก่นักเรียนได้รายบุคคล เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษใน Level หรือระดับที่เหมาะสมและตอบโจทย์ที่สุดกับตนเองนั่นเอง

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับจากหลักสูตร
คอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล

ทักษะภาษาอังกฤษ

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับจากคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลจาก Chimps Academy

ทักษะการฟัง

เด็ก ๆ ในวัยอนุบาลที่เข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาของเราจะมีความคุ้นเคยในภาษาอังกฤษ และสามารถฟังภาษาอังกฤษแล้วเกิดความเข้าใจได้ในระดับเบื้องต้น ทำให้สามารถนำสิ่งที่ฟังไปประมวลผลแล้วนำไปใช้สำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 

ทักษะการพูด  

เด็ก ๆ จะมีทักษะการพูด การสนทนา และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสมกับช่วงวัย จากการเรียนรู้กับคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลของเรา ที่จะช่วยสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจ ทำให้มีกระบวนการคิดทางภาษาอังกฤษแบบเด็กต่างชาติ ไม่ใช่การท่องจำแล้วนำไปพูด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เด็ก ๆ ในวัยนี้จะเรียนรู้และเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ใช้การท่องจำคำศัพท์ ผ่านหลักการ Relate & Repeat ด้วยการเรียนการสอนอย่างถูกวิธีแบบเด็กชาวต่างชาติ ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งคำศัพท์ที่เด็ก ๆ ในวัยอนุบาลจะได้เรียนรู้ในคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลจาก Chimps Academy เช่น

 

  • คำศัพท์ในหมวดตัวเลข 
  • คำศัพท์ในหมวดสี 
  • คำศัพท์ในหมวดคำคุณศัพท์
  • คำศัพท์ในหมวดวัน เดือน ปี
  • คำศัพท์ในหมวดร่างกาย 
  • คำศัพท์ในหมวดสัตว์ชนิดต่างๆ
  • คำศัพท์ในหมวดอาหาร เป็นต้น

“อย่าพลาดโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วงวัยที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่สุด” 

..เลือกเรียนคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลจาก Chimps Academy..

“คอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล” ของ Chimps Academy ได้รับการออกแบบการเรียนการสอนโดยทีมคุณครูเจ้าของภาษาที่ได้รับการรับรองในระดับสากล และมีประสบการณ์การสอนมากกว่าสิบปีทั้งในประเทศไทยและเอเชีย จนออกมาเป็นหลักสูตร ALPHA-INSPIRED CURRICULUM 12 ระดับ ที่มีความยากง่ายและความเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งหากผู้เรียนอยู่ในระดับเบื้องต้นหรือเป็นเด็กอนุบาล เราขอแนะนำให้เริ่มเรียนรู้หลักสูตรในระดับที่ 1-4 เนื่องจากจะเป็นการปูพื้นฐานแน่นให้เด็ก ๆ มีกระบวนการการคิดและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ แบบเด็กต่างชาตินั่นเอง 

 

โดยหลักสูตร ALPHA-INSPIRED CURRICULUM นั้น ได้รับการออกแบบมาจากแรงบันดาลใจของนักเรียน Generation Alpha โดยคำนึงถึงวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปของเด็ก ๆ ใน Generation นี้ ที่จะมีความเฉลียวฉลาด เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ไว เข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความอดทนและสมาธิจดจ่อที่น้อย หลักสูตรของเราจึงได้มีการสอดแทรกเทคนิคและใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กวัยนี้มากที่สุด  

การเรียนการสอนในคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กหรือเด็กในช่วงวัยอนุบาลของ Chimps Academy นั้น จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนมากประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Cambridge ที่จะนำเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาลเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก ๆ ในวัยนี้ 

 

ซึ่งกลยุทธ์การสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลของคุณครูของเรานั้น มีดังนี้

 

เสริมสมาธิด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

คุณครูของ Chimps Academy จะมีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้ไม่มีความกดดัน ด้วยการสอนและการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างเป็นกันเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็ก ๆ ในวัยนี้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น ด้วยการสอนที่จะทำให้พวกเขาได้สนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างผ่อนคลาย ช่วยเพิ่มความสุขในทุกครั้งที่เข้าคอร์สเรียนช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ อยากที่จะเข้ามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเรา

 

ปูพื้นฐานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์

กลยุทธ์ต่อมาของคุณครูผู้สอนจาก Chimps Academy คือการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เกมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการปูพื้นฐานให้เด็ก ๆ มีกระบวนการทางความคิดที่ดี เรียนรู้ที่จะคิดเป็นภาษาอังกฤษแบบเด็กต่างชาติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสนุกสนานและทำให้เด็ก ๆ อยากที่จะเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคอร์สเรียน เช่น Gamification , Game-Based Learning และ Play-Based Learning

 

ฝึกฝนให้คุ้นชิน ไม่เน้นท่องจำ

สำหรับกลยุทธ์นี้ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่จะทำให้เด็ก ๆ ที่เข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลจาก Chimps Academy นั้นได้รับทักษะภาษาอังกฤษที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต เป็น Lifelong Learners ที่สามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองหลังจากจบคอร์สแล้ว และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้แบบเจ้าของภาษา นั่นก็คือการสอนโดยการทำให้เด็ก ๆ มีความคุ้นเคยกับการฟัง การพูด และการใช้ภาษาอังกฤษ ให้สามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การจดจำคำศัพท์หรือจดจำรูปประโยคมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง 

 

สอนโดยเข้าใจธรรมชาติของเด็ก

คุณครูผู้สอนของ Chimps Academy จะจัดการเรียนการสอนในคอร์สภาษาอังกฤษเด็กเล็กหรือเด็กวัยอนุบาลโดยเข้าใจถึงธรรมชาติของพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในวัยนี้ โดยการสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นฐานการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในบรรยากาศที่เหมาะสมและไม่ฝืนธรรมชาติการเรียนรู้ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมทักษะการฟัง การพูด พร้อมให้เด็ก ๆ ได้คำศัพท์พื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดในอนาคต

 

ให้อิสระทางความคิด ไม่ปิดกั้นและบีบบังคับ

กลยุทธ์นี้คือการเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น ไม่กดดัน และปิดกั้นความคิด รวมถึงไม่ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกถึงความล้มเหลวหากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาด ซึ่งนี่จะทำให้เด็ก ๆ กล้าที่จะพูด กล้าที่จะสนทนา และกล้าที่จะคิดเป็นภาษาอังกฤษแบบเด็ก ๆ เจ้าของภาษา รวมถึงกล้าที่จะลองผิดลองถูก ทำให้สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

การเริ่มต้นปลูกฝังทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลตั้งแต่ยังเด็ก จะทำให้พวกเขา ได้เข้าใจในพื้นฐานทางภาษาและสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากธรรมชาติของเด็ก ๆ ในวัยนี้จะอยู่ในช่วงของการพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสติปัญญา การรู้คิด รวมไปจนถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการจดจำและเลียนแบบพฤติกรรมของผู้คนและบรรยากาศรอบตัว 

 

นั่นจึงทำให้หากเราเริ่มสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษและสร้างบรรยากาศแบบ Nurturing Learning Environment ที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็ก จะทำให้พวกเขาได้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแบบเด็กต่างชาติติดตัวไปตลอดชีวิต จากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ มากที่สุดนั่นเอง 

 

นอกจากนี้เด็ก ๆ ในช่วงอนุบาลจะเป็นช่วงที่เปิดรับทุกสิ่งและพร้อมเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษสําหรับอนุบาลจะทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์มากมายต่อตัวพวกเขาในอนาคต ซึ่งถ้าหากคุณพ่อ คุณแม่หรือผู้ปกครองอยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงวัยที่เหมาะสมนี้ สามารถทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษและทดลองเรียนฟรีกับ Chimps Academy ! เพื่อให้เด็ก ๆ เก่งภาษาอังกฤษได้แบบเจ้าของภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 

เหตุผล ทำไมถึงควรเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก

จากที่เราได้เน้นย้ำกันไปว่า การปลูกฝังและการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อยนั้น จะทำให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นฐานติดตัวตลอดชีวิตและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงแบบเด็กต่างชาติเจ้าของภาษา อีกทั้งยังมีข้อดีในส่วนอื่น ๆ อีกมากมาย วันนี้ Chimps Academy จึงได้รวบรวมประโยชน์ของการเรียนรู้คอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลตั้งแต่เด็กมาให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองได้รู้ไปพร้อม ๆ กัน ดังนี้

สมองของเด็กเรียนรู้ภาษาได้เก่งและไวกว่าตอนโต

เนื่องจากพัฒนาการของสมองมนุษย์นั้น จะมีช่วงวัยของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีที่สุดอยู่ในช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุประมาณ 6 ปี

เพราะในช่วงวัยนี้เด็ก ๆ จะเปิดรับและซึมซับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดี รวมถึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากความคุ้นเคยและความเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการท่องจำแล้วนำไปใช้อีกด้วย

 

นั่นจึงทำให้ในช่วงวัยอนุบาลนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและฝึกฝนให้เด็ก ๆ เก่งได้ง่าย ๆ แบบเจ้าของภาษา ด้วยการปูพื้นฐานให้แน่น ผ่านการเรียนการสอนโดยคุณครูที่เข้าใจธรรมชาติของเด็กในวัยนี้โดยตรง นั่นจึงทำให้คอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลของ Chimps Academy จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ เรียนรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั่นเอง

ยิ่งเริ่มเร็วตั้งแต่วัยเด็ก จะยิ่งคุ้นเคยและมีความชำนาญแบบเจ้าของภาษาได้เร็ว

แน่นอนว่าการที่เด็ก ๆ ได้เริ่มสร้างพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษผ่านการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลเร็วมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีระยะเวลาในการทำความคุ้นเคย ฝึกฝน และทดลองนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงมากกว่าคนที่เริ่มต้นเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษช้า ซึ่งนั่นจะทำให้พวกเขาจะก้าวเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าเด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน ส่งเสริมให้พวกเขามีความมั่นใจ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และง่ายต่อยอดการพัฒนาภาษาอื่น ๆ ในอนาคต

 

นั่นจึงทำให้การเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น ‘ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี’ หากผู้ปกครองท่านใดสนใจให้เด็ก ๆ ได้เริ่มก้าวแรกของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อให้เด็กไทยเก่งได้แบบเจ้าของภาษาโดยไม่เน้นการท่องจำ สามารถทดลองเรียนกับเราได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งเรายังมีการทดสอบวัดระดับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษและออกแบบการเรียนการสอนภายในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสําหรับอนุบาลที่เหมาะสมที่สุดกับลูก ๆ หลาน ๆ ของคุณ

เด็ก ๆ ไม่กลัวที่จะผิดพลาด กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด

เพราะความกลัว ไม่กล้าลองผิดลองถูก ไม่กล้าคิด  ไม่กล้าสื่อสาร หรือไม่กล้าลงมือทำนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะเข้ามาปิดกั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของหลาย ๆ คน นั่นจึงทำให้ Chimps Academy ได้ออกแบบหลักสูตรคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยอนุบาล เนื่องจากในวัยนี้เด็ก ๆ จะมีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าที่จะลองผิดลองถูก และมีความกระตือรือร้นที่จะพูดคุย อยากเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ มากกว่าในตอนโต ทำให้การเรียนรู้ภาษาในช่วงวัยนี้จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เนื่องจากการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งได้แบบเจ้าของภาษานั้น การฝึกพูด ฝึกสื่อสาร และสนทนาภาษาอังกฤษกับคุณครูผู้สอนเจ้าของภาษาจะทำให้สามารถเรียนรู้ได้ไว และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้จริงผ่านความคุ้นเคยและเข้าใจในโครงสร้างของภาษา ไม่ใช่การท่องจำเพื่อนำไปใช้พูดนั่นเอง 

ในวัยเด็กสามารถจดจำและเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบสำเนียงและการออกเสียงได้ดี

อีกหนึ่งเหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ในช่วงวัยอนุบาลนั้น นั่นก็เพราะในช่วงวัยนี้ เป็นช่วงของการเรียนรู้ จดจำ และซึมซับสิ่งต่าง ๆ ผ่านการเลียนแบบพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว อีกทั้งสมองของเด็กสามารถแยกเสียงต่าง ๆ ได้ละเอียดกว่าในตอนโต ทำให้เมื่อเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลจาก Chimps Academy ที่สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา (Native Speakers) ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จะทำให้พวกเขาสามารถเลียนแบบและจดจำสำเนียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแบบเจ้าของภาษาได้นั่นเอง 

ในวัยเด็กมีเวลาเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าตอนโต

สำหรับเหตุผลข้อสุดท้ายที่เราได้หยิบยกมาในวันนี้ คือเรื่องของเวลาในการเรียนรู้ ซึ่งแน่นอน..เราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเมื่อเราโตขึ้นเราย่อมมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ต้องทำ มีหน้าที่มากมายที่ต้องรับผิดชอบ และเรื่องราวมากมายที่ต้องโฟกัส ทำให้อาจมีเวลาเข้ามาเรียนรู้และทำความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ไม่มากเท่าในช่วงวัยเด็กที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และมีเวลาในการฝึกฝนพัฒนาภาษาอังกฤษมากกว่า

 

เพราะระยะเวลาในการเรียนรู้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งได้แบบเจ้าของภาษา การเรียนแบบข้ามขั้นตอนโดยไม่ได้เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียนนั้น จะทำให้การนำภาษาอังกฤษไปใช้อาจไม่ได้มาจากความเข้าใจจริง ๆ แต่เป็นการจดจำสิ่งที่เรียนรู้มาเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ มากกว่า 

 

ทาง Chimps Academy ของเราจึงได้มีคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลที่ให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอย่างถูกวิธีแบบเด็กต่างชาติตั้งแต่ในช่วงวัยอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้พวกเขามีทักษะที่ดีทางภาษาติดตัวไปตลอดชีวิตนั่นเอง

 

ข้อดีของการเป็นเด็ก 2 ภาษาหรือเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก

การที่เด็ก ๆ ได้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีเทียบเท่ากับเด็กต่างชาติหรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่าเป็นเด็ก 2  ภาษานั้น จะทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์ต่าง ๆ มากมายในอนาคต ดังนี้  

เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 

ในศตวรรษที่ 21 นี้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้ในการสื่อสารมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นภาษาราชการของ 53 ประเทศทั่วโลก เด็ก ๆ ที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะสามารถรับรู้ข่าวสารและติดต่อสื่อสารกับผู้คนจากต่างประเทศได้สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น 

ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

การรู้ภาษาอังกฤษนั้นเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดผ่านการท่องเว็บไซต์ต่างประเทศ การรับชมภาพยนตร์ ซีรีย์ ฟังเพลง หรือชมสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเต็มที่

ช่วยให้เด็ก ๆ มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นอย่างมากในการทำงานในปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มที่จะมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ไม่ว่าจะสายงานหรือสายอาชีพไหน ๆ ก็ล้วนมีการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สายงานการโฆษณา การท่องเที่ยว การบิน การทำธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ในบางสายงานคนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษยังมีฐานเงินเดือนที่มากกว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย นั่นจึงทำให้เมื่อเด็ก ๆ รู้ภาษาอังกฤษจะทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

เสริมสร้างความมั่นใจ

การที่เด็ก ๆ ได้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลและพัฒนาตัวเองสู่การเป็นเด็ก 2 ภาษาที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีแบบเด็กชาวต่างชาตินั้นจะช่วยเสริมให้พวกเขามีความมั่นใจ อีกทั้งยังช่วยเสริมบุคลิกภาพให้พวกเขาดูเป็นเด็กฉลาดคิด ฉลาดพูด และเติบโตเป็นคนที่สมาร์ท พร้อมมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น 

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

นอกจากภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ ได้จากการผสมผสานรูปประโยคกับคำศัพท์ใหม่ ๆ การเล่นคำใหม่ ๆ หรือการเรียนรู้สำนวนทางภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ซึ่งนอกจากพวกเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนากระบวนการทางความคิดให้สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สามารถต่อยอดไปฝึกฝนภาษาอื่น ๆ ได้ง่าย

หากในอนาคตต้องการเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต เด็ก ๆ ที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ดีจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจกับโครงสร้างของภาษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาษาในโซนยุโรปที่มีรากฐานที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเป็นเพราะภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้และมีความยื่นหยุ่นสูง จึงทำให้สามารถต่อยอดไปยังภาษาอื่น ๆ ได้ง่ายนั่นเอง

 

เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเด็ก ดีกว่าเรียนตอนโตอย่างไร? 

การเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่วัย “เด็ก”

การเรียนภาษาอังกฤษตอนโต

เรียนรู้ได้รวดเร็วมากกว่า เป็นการปูพื้นฐานให้เกิดความคุ้นชิน เข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ

เรียนรู้ช้ามากกว่า บางครั้งอาจเป็นการท่องจำ ไม่ใช่ความเข้าใจ

ไม่ถูกตีกรอบการเรียนรู้

มักถูกตีกรอบการเรียนรู้ให้อยู่ในกฎเกณฑ์และหลักการต่าง ๆ 

มีเวลาในการเรียนรู้มากกว่า

มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา

สมองของเด็กสามารถแยกความต่างและรับรู้ถึงรายละเอียดของเสียงได้ดีมาก

เมื่อโตขึ้นจะมีความสามารถในการแยกความต่างและรายละเอียดของเสียงได้น้อยลง

ภาษาอังกฤษสําหรับอนุบาลสามารถต่อยอดไปฝึกฝนภาษาอื่น ๆ ได้มากกว่า

เมื่ออายุมากขึ้นอาจไม่มีเวลาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติม

เด็ก ๆ จะสามารถจดจำผ่านการเลียนแบบสำเนียงและการออกเสียงได้ดีกว่า

เมื่อโตขึ้นพฤติกรรมการเรียนรู้จะเปลี่ยนไป ไม่สามารถจดจำและลอกเลียนแบบสำเนียงการออกเสียงได้เท่ากับในวัยเด็ก

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ๆ วัยอนุบาลให้ประสบความสำเร็จ พร้อมได้พื้นฐานแน่น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติแบบเจ้าของภาษานั้น คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและผลักดันให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ โดยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถทำตามคำแนะนำของเราได้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

 

เลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานของเด็ก

เริ่มต้นกันที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจะต้องเลือกคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลที่เหมาะสมกับพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาได้อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถทำได้โดยการเข้ามาทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษกับ Chimps Academy เพื่อให้เราช่วยให้คำปรึกษา วางแผนการเรียนรู้ และเลือกระดับของคอร์สเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กแต่ละคน

 

เด็ก ๆ จะต้องมีวินัยและเข้าเรียนตามเวลา

ต่อมาเมื่อมีคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับตัวเด็กคนนั้น ๆ แล้ว คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจะต้องช่วยผลักดันและคอยตักเตือนให้เด็ก ๆ เข้าเรียนคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลให้ตรงเวลาและครบถ้วนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ซึ่งแน่นอนว่าคอร์สเรียนของ Chimps Academy จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ไม่กดดัน เพื่อให้เด็ก ๆ อยากเข้ามาเรียนทุกครั้งและไม่พลาดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะที่ดีในอนาคตนั่นเอง

 

คุณพ่อคุณแม่จะต้องช่วยเสริมทักษะ ระหว่างการเรียนรู้

สำหรับคำแนะนำในข้อนี้ คือ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจะต้องช่วยเสริมทักษะในระหว่างที่เด็ก ๆ กำลังฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการหากิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ การสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หรือการช่วยทบทวนบทเรียนให้กับเด็ก ๆ เป็นต้น 

 

ซึ่งในส่วนนี้ทาง Chimps Academy ได้มีเทคนิคที่จะมาแนะนำให้ผู้ปกครองได้ช่วยเสริมสร้างทักษะให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาให้ทุกท่านแล้ว ติดตามกันต่อได้เลย

นอกจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลของ Chimps Academy แล้ว เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว มีพื้นฐานแน่นแบบเจ้าของภาษา สนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถมีส่วนช่วยในการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลระหว่างการเรียนรู้ได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

 

ช่วยทบทวนในสิ่งที่ลูกเพิ่งเรียนมา

การทบทวนบทเรียนร่วมกันจะช่วยให้เด็ก ๆ เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มามากยิ่งขึ้น และยังทำให้ผู้ปกครองได้รู้ถึงพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษในระหว่างที่เด็ก ๆ เรียนภาษาอังกฤษกับคอร์สเรียนของ Chimps Academy ได้นั่นเอง 

 

นำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของเด็กให้รายล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้จริง และเป็นการได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาไปพร้อม ๆ กัน

 

เล่นเกมที่ช่วยส่งเสริมภาษาอังกฤษร่วมกับเด็ก ๆ 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการสร้างความสนุกสนานให้เด็ก ๆ ด้วยการเล่นเกมต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ เช่น เกมการ์ดภาษาอังกฤษ ที่นอกจากเด็ก ๆ จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลจาก Chimps Academy แล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน และความอบอุ่นจากคนในครอบครัวอีกด้วย

 

เล่านิทานภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ ฟัง

การเล่านิทานภาษาอังกฤษพร้อมออกท่าทางและสำเนียงที่ถูกต้องให้เด็ก ๆ ฟังก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้เด็กวัยอนุบาลระหว่างการเรียนรู้ได้ เนื่องจากเด็ก ๆ จะมีความคุ้นเคยในภาษา พร้อมเกิดการรับรู้ผ่านการเลียนแบบท่าทางการออกเสียงของผู้เล่าได้อีกด้วย

 

ใช้เพลงมาช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ

การเปิดเพลงสำหรับเด็กนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เกิดความคุ้นเคยในภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ พร้อมส่งเสริมให้สมองได้จดจำสำเนียงที่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสนุกสนานและเพิ่มความผ่อนคลายในการเรียนรู้ภาษาของเด็ก ๆ ได้นั่นเอง

 

ปรึกษาครูจากทาง Chimps Academy อยู่เสมอ

ในส่วนของเทคนิคข้อสุดท้ายนั้น คือการปรึกษาคุณครูเจ้าของภาษามากประสบการณ์จากทาง Chimps Academy ในระหว่างที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลและกำลังมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่เสมอ เพื่อรับคำแนะนำที่ดี และสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด

อยากให้ลูกเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ปรึกษาเรา

“ Chimps Academy ”

พร้อมให้คำแนะนำและวางแผนคอร์สภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เรียน


จองคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล